Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.27.2019. z dnia 31 stycznia 2019r. Prezydenta Miasta Chorzów
 http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154867422645987052  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2019/2020.

Ważne terminy:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 4 do 15 marca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 3 kwietnia 2019r., godzina 9.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 3  do 10 kwietnia 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 12 kwietnia 2019r., godz. 9.00.

Harmonogram rekrutacji: