9.00 Klasy 8 i III gimnazjum
10.00 Klasy 6 i 7
11.00 Klasy 4 i 5
12.00 Klasy 1-3