Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. 
http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru (zespołu) – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna
2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt. – informacje zawarte we wniosku
3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie szkoły pierwszego wyboru – 4 pkt. – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole – 3 pkt. – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 2 pkt. – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.26.2020. z dnia 16 stycznia 2020r. Prezydenta Miasta Chorzów http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142819126028  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2020/2021:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:   od 2 do 16 marca 2020r. 
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 2 kwietnia 2020r., godzina 9.00.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
od 2 do 15 kwietnia 2020r.4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17 kwietnia 2020r., godz. 9.00.