integracja

Integracja to nic innego jak łączenie części w całość, dopełnianie, jednoczenie, scalanie, składanie. Idea integracji w szkole Pierwsze klasy integracyjne w Polsce powstały w latach 90-tych ubiegłego wieku. Od tego czasu w placówkach oświatowych tworzy się nowe oddziały. Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego nauczania, wychowania dzieci pełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym celem takiego kształcenia jest stworzenie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego jak i emocjonalno – społecznego wszystkich uczniów. Klasa integracyjna W klasie integracyjnej ilość uczniów to 15 – 20 osób, w tym 3 – 5 to dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracuje w niej dwóch pedagogów tj. nauczyciel nauczania początkowego (lub przedmiotowego w starszych klasach) oraz nauczyciel wspomagający. Proces kształcenia jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego dziecka. Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia różnych specjalistów np. pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy. Zalety integracji 1. Pozytywny wpływ na dzieci zdrowe, które bez obaw akceptują odmienność swoich kolegów oraz na dzieci niepełnosprawne, które budują poczucie własnej wartości, przełamują własne słabości i ograniczenia 2. Mało liczne klasy, innowacyjne metody nauczania, indywidualne podejście, różnorodne pomoce dydaktyczne 3. Zapewniona opieka specjalistyczna; ułatwiony dostęp do zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych itp.