integracja

Nasza Szkoła promuje integralny obraz rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia (rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłów, umiejętność kierowania emocjami, sprawności intelektualnej, rozwój duchowy i ćwiczenie woli). Nauczyciele przyjmują rolę asystenta w procesie rozwoju wychowanka, wspomagają i ukierunkowują jego rozwój. Wartości przyjęte przez szkołę uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Działania nauczycieli sprawiają, że wychowankowie biorą odpowiedzialność za przyjęte przez szkołę wzorce i normy.

W naszej szkole działają również klasy integracyjne, w których razem uczą się dzieci zdrowe oraz dzieci chore o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Klasy integracyjne mają zmniejszoną liczbę uczniów – około 20 osób. W takiej klasie uczy się do czterech-pięciu dzieci niepełnosprawnych.

Ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych praca z nimi wymaga obecności na lekcji drugiego nauczyciela nazywanego nauczycielem wspomagającym, który współorganizuje proces dydaktyczny tak, aby dostosować go do potrzeb i możliwości tych właśnie uczniów.

Uczniowie w naszej szkole, począwszy od klasy “0”, korzystają z pomocy logopedycznej. Systematycznie prowadzimy z dziećmi ćwiczenia wymowy, korygując nieprawidłowości i wady wymowy.

Zalety Integracji:
– pozytywny wpływ na dzieci zdrowe, które bez obaw akceptują odmienność swoich kolegów oraz na dzieci niepełnosprawne, które poprawiają swoja sprawność ruchową; rozwijają mowę; poszerzają zainteresowania; uczą się funkcjonowania w normalnej grupie i stają się zaradne życiowo
– zapewniona opieka medyczno-psychologiczna; ułatwiony dostęp do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych
– mało liczne klasy, innowacyjne metody nauczania, indywidualne podejście, różnorodne pomoce dydaktyczne
– wsparcie dla rodziców (np. udzielanie porad, pomocy specjalistycznej).