Zapraszamy na domowe i pyszne obiady serwowane w naszej szkolnej stołówce.

Cena obiadu – 5 zł.

  • Płatność za obiady następuje z góry do 27 każdego miesiąca.
  • Jest możliwość dokonania opłat przelewem.
    Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za miesiąc …………. 2020/21. NR KONTA: 51 1050 1214 1000 0024 2729 7508 . 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje niewydawaniem posiłku dziecku w stołówce szkolnej.

  • Forma opłaty gotówkowej pozostaje bez zmian.

Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Bożym ( kierownik świetlicy)

Obiady – informacje

1.Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zlecenia na dostarczenie obiadów uczniowskich. Zlecenie  składane jest na określoną ilość miesięcy.Obiady kupowane są na cały miesiąc. Planowane dni nieobecności szkolnych należy zgłosić wyłącznie w oświadczeniu, które należy dostarczyć do świetlicy szkolnej osobiście lub przekazać za pośrednictwem portierni. Odliczenie kwoty następuje od następnego dnia po pisemnym zgłoszeniu nieobecności.                                                  

2.Niezaplanowane, pojedyncze nieujęte w oświadczeniu nieobecności dziecka muszą być zgłoszone do świetlicy szkolnej do godz.12.00 ( jest możliwość wzięcia obiadu na wynos- punkt 6), w przeciwnym razie obiad przepada.

2.W miesiącu wrześniu opłaty za obiad płatne są wyłącznie gotówką. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje niewydawaniem posiłku dziecku na stołówce szkolnej. Korzystanie ze stołówki będzie możliwe po dokonaniu wpłaty  należnej za obiad.                                                        

3.Rodzic/opiekun prawny   dokonuje  wpłaty  za  obiad  ( zgodna kwota)  osobiście  w  świetlicy  szkolnej  u kierownika świetlicy ( należy wcześniej telefonicznie ustalić godzinę przyjścia). Jest również możliwość przekazania opłaty za obiad przez ucznia do świetlicy szkolnej (pieniądze-zgodna kwota w zaklejonej kopercie, podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia korzystającego z obiadu oraz podanie klasy) do godziny 11.00.

4. Informacje o ilości dni żywieniowych w następnym miesiącu i kosztach z tym związanych umieszczane są na Librusie oraz przy wejściu do szkoły.                                                                              

5.Fakturę rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca. Należność na fakturze naliczona jest na podstawie ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz zgłoszonych planowanych nieobecności podanych w oświadczeniu rodzica.                                                                     

5.Od miesiąca października 2020r jest również możliwość dokonania opłat przelewem do  27 dnia kalendarzowego , miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą wydawane posiłki  (płatność z góry).  Tytuł przelewu: mię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za miesiąc …………. 2020/21. NR KONTA: 51 1050 1214 1000 0024 2729 7508 . Brakwpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje niewydawaniem posiłku dziecku w stołówce szkolnej. Forma opłaty gotówkowej pozostaje bez zmian.     

6.Zwroty za zgłoszone  i niewykorzystane obiady będą przekładane na następny miesiąc.  Rodzic dokonując wpłaty gotówką lub przelewem na żywienie pomniejsza kwotę o dni wypisane w oświadczeniu przekazanym do świetlicy.                    

7.Istnieje możliwość zakupienia pojedynczych obiadów. Chętni uczniowie zgłaszają się do świetlicy szkolnej z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.11.00 dokonując jednocześnie wpłaty za zgłoszone obiady. W przypadku, kiedy uczeń nie zgłosi się na obiad,   posiłek przepada z wyjątkiem nieobecności ucznia w szkole .Wtedy jest możliwość zgłoszenia telefonicznego w danym dniu do świetlicy szkolnej o wzięciu obiadu na wynos. Odbiór obiadu z portierni w godz.13.00- 16.00. Opłata za pojemniki w kwocie 1 zł przy odbiorze obiadu.

8.Rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą korzystać z dofinansowania na obiady z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązani do dostarczenia do świetlicy szkolnej ksero decyzji na żywienie do godz.11.00, wówczas dziecko otrzyma obiad w dniu następnym. Nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić do kierownika świetlicy.