rewalidacjaRewalidacja

oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

 

Rewalidacja indywidualna

– interwencja, specjalna pomoc pedagogiczna i wychowawcza dla uczniów z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju zmierzająca do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

 

Rewalidacja indywidualna jest to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku niepełnosprawnemu osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

 

Rewalidacja indywidualna

jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć rozwijających, kompensacyjnych, usprawniających.

 

Źródło: Planowanie i realizacja indywidualnych zajęć  przysługującym dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych