Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.) − Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

1. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej :

  • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości :

– Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

– Duplikat świadectwa – 26 zł

– Do wniosku należy dołączyć podpisane, aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane z tyłu (nazwisko, imię i adres zamieszkania)

  • Termin wykonania duplikatu do 7 dni

 

2. Zasady wydawania wtórnika karty rowerowej :

  • Do wniosku należy dołączyć podpisane, aktualne zdjęcie legitymacyjne podpisane z tyłu (nazwisko, imię i adres zamieszkania)
  • Duplikat karty rowerowej nie podlega opłacie skarbowej

 

3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

wniosek_o_wydanie_duplikatu_dokumentu

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informujemy Panią/Pana, że: – administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki z siedzibą w Chorzowie przy ul. Św. Piotra 9a – naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Zdzisław Korzuch i można się z nim skontaktować przez e-mail biuro@bitprotect.pl – celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / karty rowerowej, a podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 150) ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) – podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku – przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych – może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie